Work Develops

Pijany pracownik w pracy

Work Develops

Pijany pracownik w pracy

Zarządzanie zespołem pracowników nieuchronnie wiąże się z koniecznością radzenia sobie z rozmaitymi, nie zawsze łatwymi, sytuacjami. Jedną z nich może być problemem pracownika, który przychodzi do pracy nietrzeźwy lub decyduje się sięgnąć po alkohol w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Kiedy należy uznać nietrzeźwość pracownika?

Zrozumienie pojęcia „nietrzeźwości” jest kluczowe dla skutecznego zarządzania sytuacjami związanymi z konsumpcją alkoholu w miejscu pracy. Nietrzeźwość, w kontekście prawnym i medycznym, zwykle definiuje się przez poziom alkoholu w organizmie, który jest mierzony w promilach (‰). Sytuacja wymagająca od pracodawcy nie tylko zdecydowanego, ale i odpowiedzialnego działania – zgodnego z prawem. Zastanówmy się więc, jakie kroki pracodawca powinien podjąć, spotykając się z taką sytuacją, oraz jakie ryzyko ponosi pracownik decydujący się na spożywanie alkoholu w miejscu pracy. 

Kiedy należy uznać nietrzeźwość pracownika?

Zrozumienie pojęcia „nietrzeźwości” jest kluczowe dla skutecznego zarządzania sytuacjami związanymi z konsumpcją alkoholu w miejscu pracy. Nietrzeźwość, w kontekście prawnym i medycznym, zwykle definiuje się przez poziom alkoholu w organizmie, który jest mierzony w promilach (‰).

Normy Prawne

Poziom 0,2‰ do 0,5‰ uważany jest za początkowy stan nietrzeźwości – jest to stan po spożyciu alkoholu. Jeżeli wartość przekracza 0,5‰ mówimy o stanie nietrzeźwości. 

Nietrzeźwość w Pracy

Pracodawcy zwykle nie tolerują żadnej ilości alkoholu we krwi – różnią się tylko konsekwencje. Każdy poziom alkoholu we krwi, nawet poniżej oficjalnych granic nietrzeźwości, może być powodem do interwencji, a w niektórych przypadkach – do zakończenia stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym. Pracownicy, którzy wykonują zadania zwiększonego ryzyka, jak operatorzy maszyn, kierowcy czy pracownicy medyczni, często muszą przestrzegać znacznie bardziej rygorystycznych norm, a nawet całkowitego zakazu spożywania alkoholu.

Odpowiedzialność pracodawcy za pracownika pod wpływem alkoholu

Aktualne przepisy prawne wyraźnie wskazują, że kontrola trzeźwości pracowników, niezależnie od branży i zajmowanego stanowiska, może być realizowana przez pracodawcę indywidualnie lub w obecności odpowiedniego organu. Kontrola ta może obejmować nie tylko sprawdzanie obecności alkoholu w organizmie pracownika, ale również innych substancji o działaniu psychoaktywnym, takich jak narkotyki. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku badania, pracodawca zobligowany jest do odsunięcia pracownika od wykonywania obowiązków, przy czym pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za czas trwania tej niedopuszczalności. Jeżeli jednak wynik badania jest negatywny, okres, w którym pracownik jest odizolowany od pracy, jest uważany za czas usprawiedliwionej nieobecności. Należy także zaznaczyć, że wszystkie procedury badania trzeźwości muszą być przeprowadzone zgodnie z planem, który powinien zostać uwzględniony w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w specjalnym obwieszczeniu. 

Pracownik pod wpływem alkoholu - co zrobić?

  1. Nie dopuszczanie do pracy: Pracodawca nie powinien dopuszczać do wykonywania obowiązków pracownika będącego pod wpływem alkoholu. Decyzję tę należy podjąć natychmiast, a jej uzasadnienie powinno zostać przekazane pracownikowi.

  2. Wezwanie policji do pijanego pracownika: Choć istnieje opcja przeprowadzenia testu alkomatem przez pracodawcę (za zgodą pracownika), zalecane jest wezwanie policji do przeprowadzenia oficjalnego badania stanu trzeźwości pracownika, co może uchronić przed ewentualnymi późniejszymi sporami czy nieporozumieniami.

  3. Odesłanie do domu: Jeżeli badanie potwierdzi obecność alkoholu w organizmie pracownika, konieczne jest jego natychmiastowe odesłanie do domu, aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy.

  4. Rozważenie kary porządkowej lub trybu wypowiedzenia: Po incydencie, pracodawca powinien rozważyć nałożenie na pracownika odpowiedniej kary dyscyplinarnej, proporcjonalnej do ciężaru naruszenia i zgodnej z obowiązującym prawem pracy oraz wewnętrznymi regulaminami firmy.

Co w sytuacji, gdy w ciągu dnia zorientujemy się, że pracownik jest pijany?

Nierzadko zdarza się sytuacja, w której kierownik przed rozpoczęciem pracy sprawdza trzeźwość pracowników. Jednak potem, w czasie wykonywania obowiązków pracownicy spożywają alkohol. Co zrobić w takiej sytuacji, gdy dopiero w połowie dnia zorientujemy się że osoby spożyły alkohol? W takim wypadku należy od razy odsunąć pracownika od wykonywanych czynności. Następnie sprawdzić (najlepiej w towarzystwie policji) czy faktycznie nastąpiło wykroczenie np. na podstawie monitoringu w pracy. Jeżeli tak, rozpocząć odpowiednie procedury.

Jakie konsekwencje można zastosować dla pijanego pracownika?

Na mocy postanowień zawartych Kodeksie pracy – pracownik, który pojawi się w miejscu pracy będąc pod wpływem alkoholu lub którego zastanie się przy spożywaniu alkoholu w trakcie trwania czasu pracy, podlega odpowiednim konsekwencjom. W zależności od okoliczności oraz skali naruszenia, pracodawca ma prawo wymierzyć różne kary. Mogą to być formalne upomnienie, nagana, a w poważnych przypadkach również sankcje finansowe czy zwolnienie dyscyplinarne. Wszystkie te środki mają na celu ochronę bezpieczeństwa i produktywności w miejscu pracy.

Kara finansowa

Wielkość kary jest regulowana prawnie i nie może przekroczyć określonej kwoty lub procentu miesięcznego wynagrodzenia pracownika, co ma na celu ochronę pracownika przed nadmiernymi sankcjami finansowymi.

Odpowiedzialność materialna za szkodę

Pracownik, który w wyniku swojego nieodpowiedzialnego postępowania spowoduje zniszczenie lub uszkodzenie majątku firmy, ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę. 

Zwolnienie dyscyplinarne za alkohol

Zwolnienie pracownika dyscyplinarne z powodu alkoholu jest surową, ale czasem konieczną reakcją na spożywanie alkoholu przez pracownika w miejscu pracy lub przyjście w stanie nietrzeźwości. Jest to środek ostateczny, którego pracodawca może użyć w przypadku poważnego naruszenia norm i zasad panujących w firmie przez pracownika. 

Pijany pracownik na budowie

Stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwym, zawsze jest poważnym wykroczeniem. Jednak istnieją zawody, które potęgują wagę nieodpowiedzialności jak np. kierowcy, lekarze lub pracownicy budowlani. Prace na wysokościach z założenia są ryzykowane, wymagają skupienia oraz szczególnej ostrożności. Wiele lat temu spożywanie alkoholu w czasie pracy przez budowlańców było normą. Tłumaczono to warunkami pracy np. zimą, kiedy mimo niskich temperatur trzeba wykonać polecenia przełożonych. Rzadko kiedy decydowano się na badanie stanu trzeźwości pracownika – zapotrzebowanie na nich było zbyt duże. Obecnie w świetle zmieniających się przepisów prawa pracy, wprowadzono odpowiednie restrykcje. 
Duża odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy oraz całej kadrze kierowniczej. Dopuszczenie osoby do pracy pod wpływem alkoholu wiąże się z dużymi konsekwencjami. Oprócz kar grzywny warto mieć na uwadze, że pijana osoba jest bezpośrednim zagrożeniem dla innych na terenie zakładu pracy. Dlatego nawet gdy, tylko zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości – należy podjąć odpowiednie kroki.

"Gdy zauważymy, że nasz pracownik przyszedł do pracy po spożyciu alkoholu należy działać stanowczo. Warto skontaktować się z osobą, która wytłumaczy nam jakie mam prawa i co możemy zrobić w tej sytuacji."

Work Develops

Scroll to Top

Skontaktuj się z nami i zdobądź wymarzoną pracę!